Comentari de com faria el joc de javascript


Priemer de tot crearia l'arxiu HTML, i posteriorment li declararia el tipus de llenguatge que hi incorporarem, a n'aquest cas Javascript.
Llavors en el body declararé les meves tres variables com son la peça de joc, els obstacles i la puntuació.
Una vegada daclarades les variables faria una function començar el joc.
I després faria l'àrea de joc, ( el que vull que es vegi a la pantalla).
Llavors una function de que ens estam movent i les posicions de la peça que es mou.
Finalment crearia la function, si topa o no topa amb els obstacles la peça.

Comentari de les funcions del programa